HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 19 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
27/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện từ 6 tháng cuối năm 2020... 04/08/2020 04/08/2020
Hết hạn
26/NQ-HĐND Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh BRVT (bổ sung) 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
13/NQ-HĐND V/v phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi thường xuyên ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
14/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu 6 tháng đầu năm... 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn hỗ trợ tín dụng cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thong qua ủy thác nguồn vốn từ ngân... 10/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
130/TB-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân thành phố khóa VI 25/12/2017 25/12/2017
Còn hạn
10/NQ-HĐND V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
16/nQĐ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh năm 2018 của TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND - Trần Thị Bích Vân 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
15/NQ-HĐND V/v Miễm nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND TPVT 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
12/NQ-HĐND Phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xác minh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thành phố 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
14/NQĐ-UBND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND - bà Đặng Kim Lanh 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
06/NQ-HĐND V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
08/NQ-HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung, điều chính dự toán thu chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 19/12/2017 19/12/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 19/12/2017 19/12/2017
Hết hạn
05/NQ-HĐND V/v Nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an nin 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Vũng tàu 07/07/2017 07/07/2017
Hết hạn
1807/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc phường Nguyễn An Ninh năm 2017 13/04/2017 13/04/2017
Hết hạn
79/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn... 09/12/2016 19/12/2016
Hết hạn
73/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn mức thu lệ cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 09/12/2016 19/12/2016
Hết hạn
Showing 19 results.