HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 15 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
59/UBND-TCKH Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 07/01/2021 07/01/2021
Còn hạn
09/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 04/01/2021 04/01/2021
Hết hạn
6967/QĐ-UBND Công khai công bố quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Vũng Tàu 23/12/2020 23/12/2020
Hết hạn
4615/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Vũng Tàu 17/09/2020 17/09/2020
Còn hạn
2323/UBND-TCKH Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tafi sản công năm 2019 23/04/2020 23/04/2020
Hết hạn
382/QĐ-UBND V/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của UBND thành phố 17/01/2020 17/01/2020
Còn hạn
381/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Vũng Tàu 17/01/2020 17/01/2020
Còn hạn
7039/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
Còn hạn
10/2018/TT-BTC S/ửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày... 30/01/2018 20/03/2018
Còn hạn
11/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày... 30/01/2018 30/01/2018
Còn hạn
4282/UBND-VP Triển khai thực hiện bộ thuế khoán 2016 24/11/2015 24/11/2015
Còn hạn
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 08/09/2015 01/11/2015
Còn hạn
28/2015/QĐ-TTg Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo 21/07/2015 05/09/2015
Hết hạn
69/PTCKH-KH V/v cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 7, thành phố Vũng Tàu 05/04/2013 05/04/2013
Hết hạn
08/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về nội dung thu - chi và sử dung Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. 29/01/2013 09/02/2013
Còn hạn
Showing 15 results.