Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
08:56 | 26/09/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Văn bản số 7849/UBND-VP ngày 08/8/2019 về việc tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 5266/UBND-VP ngày 23/9/2019 gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã trong thời gian tới cần có trách nhiệm:

Thứ nhất: Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trong việc phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo đúng tiến độ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử. Gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các văn bản, hồ sơ điện tử.

Thứ 2: Quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình về chủ trương xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; yêu cầu công chức, viên chức ở những vị trí việc làm có ứng dụng công nghệ thông tin phải thường xuyên cập nhật trình độ để đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lấy đó làm tiêu chí đánh gí hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ 3: Khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, lĩnh vực quản lý phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ, ngành trung ương hướng dẫn và Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố để có giải pháp tích hợp liên thông các hệ thống ngành với hệ thống dùng chung thành phố, tận dụng các hệ thống thông tin đang vận hành hiệu quả, ổn định, tránh lãng phí nguồn lực.

Thứ 4: Thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin của ngành, lĩnh vực mình quản lý yêu cầu công khai, minh bạch theo quy định gửi về Ban biên tập trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu để đăng tải; Thông tin nhanh, kịp thời tới người dân, doanh nghiệp khi tiếp nhận phản án, kiến nghị từ Ban biên tập trang Thông tin điện tử thành phố thông qua hộp thư điện tử (email).

Thứ 5: Duy trì triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo đủ 100% danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng số lượng nộp hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên theo quy định.

UBND thành phố giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo tiến độ và chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; Làm đầu mối tổng hợp thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND Tỉnh theo quy định.

UBND thành phố giao cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai phần mềm quản lý văn bản tập trung của tỉnh và đề xuất kiến nghị điều chỉnh các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã trên phần mềm Một cửa điện tử tập trung; Chủ động hướng dẫn UBND các phường, xã đưa các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình của Chính phủ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng số lượng nộp hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị đạt từ 20% trở lên theo quy định; Nâng cao chất lượng Trang Thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

UBND thành phố giao cho phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố báo cáo trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố theo quy chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT để báo cáo UBND Tỉnh, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố chưa đạt chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Nghiên cứu tham mưu UBND thành phố đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào xét thi đua hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Văn bản này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn