Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
03:25 | 06/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 05/7/2017, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản số 3831/UBND-VP về việc tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ tưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Theo đó, để nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư  Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Đối với công tác tiếp công dân:

+ Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu “Về việc tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã phải chú trọng, ưu tiên hàng đầu việc bố trí nhân sự làm công tác tiếp dân, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, không bố trí người kém năng lực để làm nhiệm vụ này. Cán bộ làm công tác tiếp dân phải là người có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

+ Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường tiếp xúc đối thoại với người dân.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường xã phải tự kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp dân. Bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân.

+ Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gây phức tạp tình hình. Khi phát sinh khiếu nai, tố cáo đông người, phức tạp, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, nội dung, xem xét toàn diện vụ việc; tổ chức đối thoại công khai với công dân để xử lý, giải quyết thấu tình, đạt lý.

- Đối với công tác khiếu nại, tố cáo:

+ Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, có Quyết định, kết luận giải quyết đảm bảo có căn cứ pháp lý để các cấp giải quyết dứt điểm. Đảm bảo thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, nâng cao chất lượng báo cáo tham mưu giải quyết định quy định pháp luật, hạn chế báo cáo tham mưu kém chất lượng.

+ Nâng cao chất lượng các hoạt động: phân loại đơn; hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở; đối thoại và tư vấn giải quyết đơn khiếu nại, đề nghị. Qua đó, xác định rõ nội dung công dân khiếu nai, tố cáo để đảm bảo giải quyết đúng pháp luật. Hạn chế tối đa tình trạng giải quyết chưa đảm bảo trình tự, thẩm quyền, thời hạn, thời hiện, chưa đúng bản chất, nội dung vụ việc. Trong quá trình giải quyết cần lắng nghe ý kiến của công dân và nghiên cứu vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để giải quyết quyền lợi hợp, pháp chính đáng của công dân.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã tự chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết từng vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, khó giải quyết cần tranh thủ ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết. Đối với những vụ việc đã giải quyết có tình, có lý thì cần phối hợp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân kiên trì thuyết phục , tổ chức công bố, công khai kết quả giải quyết để tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và tạo sức ép của cộng đồng dân cư với đối tượng cố tình khiếu kiện kéo dai.

+ Tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu luật pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền cần kịp thời xin ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên quán triệt các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các quy định của pháp luật về đất đai và chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quy định nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

+ Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm về kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Thanh tra Thành phố).

2.  Đối với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và Ban Tiếp công dân:

- Nghiêm chỉnh thực hiện đúng Quy trình Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Vũng Tàu và Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Vũng Tàu.

- Nâng cao chất lượng phân loại đơn thư đúng nội dung đơn để tham mưu UBND Thành phố giao nhiệm vụ giải quyết đúng cơ quan tham mưu và đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chủ động xử lý đơn thư bước đầu, đơn chưa rõ nội dung, nhiều nội dung, đơn chưa cung cấp bằng chứng liên quan đến nội dung thì chủ động mời người dân đến giải thích, hướng dẫn viết đơn theo đúng quy định. Kiên quyết trả và không tiếp nhận đơn đã hết thời hiện giải quyết, hồ sơ khiếu nại không hợp lệ mà không có lý do xác đáng theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặc chẽ với Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố,  Công an Thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc trao đổi thông tin, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền.

- Rà soát tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành văn bản giải quyết vụ việc mà các cơ quan đã tham mưu khi các vụ việc đã có kết quả xác minh, kết luận và đề xuất biện pháp xử lý của các cơ quan chuyên môn theo các quy trình đã được ban hành. Vụ việc có quan điểm chưa thống nhất thì kịp thời sắp xếp bố trí cuộc họp để bàn biện pháp thống nhất giải quyết.

- Rà soát, làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, để công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, đề xuất với Chủ tịch UBND Thành phố có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm minh.

- Chủ động phối hợp với Thanh tra Thành phố tổng hợp, báo cáo theo định kỳ kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ cập nhật, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn thành phố.

3. Thanh tra thành phố Vũng Tàu:

- Giao Thanh tra thành phố Vũng Tàu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có vi phạm. Qua thanh, kiểm tra kết hợp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã để việc tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố từng bước thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc không tiếp nhận, không giải quyết đối với các vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin báo cáo kịp thời về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng , chóng tham nhũng theo quy định của pháp luật, để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành chung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, trong đó tập trung thực hiện xử lý thu hồi về kinh tế.

5. Đề nghị các Đảng ủy phường, xã; Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Tiếp tục chủ động, tích cực tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo tinh thần Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là tuyên truyền cho người dân biết và hiểu về quyền, nghĩa vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp.

- Bí thư Đảng ủy các phường, xã cần tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 25/6/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, lấy hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

6. Công an Thành phố:

- Tiếp tục chủ động nắm tình hình vụ việc có khả năng trở thành điểm nóng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, xúi dục người khác lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối; có biện pháp xử lý tình trạng một số công dân có thái độ bức xúc, có hành vi mạt sát, lăng mạ, hành hung cán bộ, công chức giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Tiếp công dân, và trong các buổi định kỳ tiếp công dân của lãnh đạo UBND thành phố. Có biện pháp giáo dục, răn đe, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật./.