Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
08:02 | 30/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 5616/UBND-SNV ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 3364/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:

Thứ nhất: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã cần chú trọng tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ thực hiện nhiêm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử và đaọ đức, lối sống; Rà soát nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến Văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền cho phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị. Trong đó lưu ý bổ sung những nội dung mới được quy định trong Đề án Văn hóa công vụ về tinh thần, thái độ làm việc, về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, về chuẩn mựn đạo đức, lối sống và trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thứ 2: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Siết chặt kỷ luật, lỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về văn hóa công vụ theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống. Khẩn trương tổ chức thực hiện khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị; Đề xuất khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức có thành tích gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và thông tin tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện Đề án Văn hóa công thụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT