Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.
09:16 | 08/06/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 2570-CV/TU ngày 30/5/2018 của Thường trực Thành ủy về việc nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 3031/UBND-VP ngày 05/6/2018 gửi Chánh Thanh tra thành phố, Ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 2570-CV/TU ngày 30/5/2018 của Thường trực Thành ủy về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, đơn vị mình và các bộ phận, công nhân viên biết và thực hiện nghiêm túc.

UBND thành phố chỉ đạo về việc tiếp nhận và xử lý đơn thư: Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực hành chính Nhà nước thì chuyển đến Ban tiếp công dân thành phố hoặc bộ phận tiếp công dân tại cấp phường, xã làm đầu mối phân loại, xử lý theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các Văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định và theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Đơn thư liên quan đến lĩnh vực tư pháp thì chuyển đến cơ quan có liên quan để tham mưu xử lý hoặc giải quyết theo thẩm quyền quy định; Đơn thư liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy thì chuyển đến Ủy ban kiểm tra Thành ủy để tham mưu xử lý theo quy định; Đơn thư liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nào thì chuyển đến Chi, đảng bộ đó để chỉ đạo, xem xét, giải quyết; Các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy định của Đảng trong quá trình giải quyết đơn thư, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến cơ quan chuyển đơn.

Về triển khai, thực hiện phần mềm quản lý công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì hiện nay phần mềm quản lý công tác tiếp dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức công dân đã được triển khai đến 12 phòng chuyên môn, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban tiếp công dân thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên cập nhật các văn bản, thông tin về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, báo cáo tham mưu, đề xuất và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân trên hệ thống phần mềm đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND 17 phường, xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT