Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố Chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành Phố
Ngăn chặn việc lấn, chiếm đất; hủy hoại đất và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trong các dự án nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công
03:56 | 20/10/2020 Print   E-mail    

Rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trước đây thường chậm, chỉnh sửa nhiều lần; một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc quản lý đất đai không chặt chẽ, các hành vi vi phạm hành chính như lấn chiếm đất; hủy hoại đất và xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp trong khu vực dự án thường xuyên xảy ra, việc xử lý chưa triệt để làm ảnh hưởng đến công tác xác định giá đất và xây dựng phương án đền bù, giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất. Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản số 8245/UBND-TNMT gửi Chủ tịch UBND các phường, xã có dự án trên địa bàn và phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thứ nhất: Căn cứ vào danh mục các dự án mới theo kế hoạch trung hạn 05 năm 2021-2025 nằm trên địa bàn UBND phường, xã quản lý; thực hiện việc rà soát và thống kê lại toàn bộ hiện trạng nhà ở và đất của các hộ dân nằm trong dự án để đánh giá đúng hiện trạng và quá trình sử dụng đất. Việc kiểm kê đất phải thực hiện một cách kịp thời trên cơ sở số liệu, bản đồ và hồ sơ kiểm kê đất đai thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo việc kiểm kê đất đai phản ánh đúng thực trạng, thực tế công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương để từ đó làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất sau này. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

Thứ hai: Đối với các khu đất nằm trong dự án đã phát sinh hành vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng trước đó; yêu cầu Chủ tịch UBND phường, xã  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị thành phố lập hồ sơ xử lý dứt điểm các vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng; giám sát việc thực hiện khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Việc phối hợp phải do UBND các phường, xã chủ động (bằng văn bản, bằng thông tin đường dây nóng hoặc điện thoại trực tiếp đề nghị hỗ trợ). Đối với trường hợp người dân cố tình hủy hoại đất gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì lập hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét việc thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ ba: Chủ tịch UBND phường, xã nơi có dự án được triển khai phải chủ động có giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và không làm phát sinh thêm các hành vi vi phạm về đất đai và xây dựng. Tính từ thời điểm nhận được văn bản này, nếu để xảy ra tình trạng người dân có hành vi hủy hoại đất; tổ chức san gạt đất để phân lô bán nền; xây nhà trái phép đối với các khu đất nằm trong các dự án nhưng không ngăn chặn kịp thời thì Chủ tịch UBND phường, xã nơi có dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố.

Thứ tư: Đối với phần diện tích đất công (đất do Nhà nước quản lý) nằm trong dự án. Trên cơ sở Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 6195/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc xác lập, quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Rà soát, xem xét để xác lập quyền sử dụng đất đối với các thửa đất UBND phường, xã đang trực tiếp quản lý, sử dụng. Thường xuyên cập nhật điều chỉnh danh sách các thửa đất công hàng năm; đồng thời lập thủ tục thu hồi hoặc có biện pháp ngăn chặn các thửa đất công đang bị lấn, chiếm. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc cắm bảng đất công tại vị trí các thửa đất do UBND phường, xã đang quản lý.

Thứ năm: Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin phổ biến đến người dân biết về chính sách, chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố đối với việc triển khai các dự án; tuyên truyền cho người dân biết về các hành vi bị cấm,  các mức phạt vi phạm theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai và Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật trong nhân dân. UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các khu phố, tổ dân cư cùng chịu trách nhiệm trong việc quản lý khu đất, tránh biến động về đất đai và xây dựng trái phép tại khu vực đất dự án.

Thứ sáu: Giao các cơ quan: Phòng Tài nguyên và  Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Đội trật tự đô thị thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc (nếu có) về UBND thành phố theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT