Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 – 2015 tại Phường 2
04:33 | 05/11/2015 Print   E-mail    

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ  giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn các phường, xã, ngày 04-11 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Vũng tàu tiến hành kiểm tra công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Phường 2. Làm việc với đoàn có lãnh đạo Đảng uỷ-UBND phường, các thành viêc ban vì sự tiến bộ  phụ nữ phường. 

Trong  5 năm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Phường 2 đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ  tại địa phương. Các  ban ngành, đoàn thể đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị tri lãnh đạo quản lý được tăng cường, khoảng cách giới trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và các dịch vụ xã hội ngày được rút ngắn. Phường 2 đã đưa được công tác phòng chống bạo lực gia đình vào hương ước, quy ước của Khu dân cư để thực hiện và đã thành lập các tổ hoà giải hoạt động có hiệu quả. 

Tham gia ý kiến buổi làm việc đoàn kiểm tra Thành phố đề nghị trong thời gian tới  công tác bình đẳng giới và VSTBPN Phường 2 cần  tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN, tạo điều kiện cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường tham gia các lớp tập huấn trau đồi thêm các kỹ năng phân tích giới và xây dựng kế hoạch thực hiện bình đẳng giới tại địa phương./. 

                                                                                   Tin ,ảnh: Nga Nguyễn, BBT