Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thanh lý Hợp đồng về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Lớn đối với ông Trần Minh Trọng
05:56 | 22/11/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định 5330/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc thanh lý Hợp đồng số 168/HĐK ngày 10/5/1995 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Lớn, thành phố Vũng Tàu.  

Theo đó thực hiện Quyết định số 1663/QĐ.UB ngày 20 tháng 7 năm 1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao 755 ha đất tại Núi Lớn, Núi Nhỏ, Bãi sau thành phố Vũng Tàu cho UBND thành phố Vũng Tàu quản lý; Quyết định số 6271/QĐ.UB ngày 05 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho UBND thành phố Vũng Tàu để quản lý, bảo vệ và sử dụng. UBND Thành phố Quyết định thanh lý Hợp đồng khoán số 168/HĐK ngày 10/5/1995 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Lớn - Vũng Tàu giữa Ban quản lý Dự án Lâm - Ngư nghiệp, phòng hộ - môi sinh thành phố Vũng Tàu (Ban quản lý Dự án 732) với ông Trần Minh Trọng. 

UBND Thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý diện tích đất trên theo quy định của pháp luật để giải quyết tình trạng vướng mắc về đất đai với người dân. 

Giao Chủ tịch UBND Phường 1 và 5 niêm yết công khai Quyết định này tại UBND Phường 1 và UBND Phường 5./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT