Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu- Côn Đảo triển khai các văn bản liên quan đến hóa đơn thuế, chính sách thuế
01:08 | 01/11/2020 Print   E-mail    

Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu-Côn Đảo vừa có Thông báo 10457/ TB-CCT ngày 28/10/2020 về việc giới thiệu Nghị định 123, 125, 126/2020/NĐ-CP liên quan đến hóa đơn thuế, chính sách thuế.

Theo đó Chi cục Thuế giới thiệu Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định đã quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí; quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Tổ chức, cá nhân đang thực hiện hóa đơn: Tự in/đặt in; Hóa đơn điện tử không có mã hoặc có mã của cơ quan thuế; Hóa đơn mua của cơ quan thuế được sử dụng chậm nhất hết ngày 30/6/2022. Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức trên thì phải gửi dữ liệu đến cơ quan thuế theo Mẫu 03/DL-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này đồng thời với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Theo đó, nội dung chính của Nghị định 125/2020/NĐ-CP bao gồm: Quy định chung vi phạm hành chính thuế và hóa đơn; Quy định hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Quy định hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Quy định thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Trong Nghị định, Chính Phủ cũng khẳng định sẽ không áp dụng đối với các vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã và đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, người nộp thuế nếu áp dụng hóa đơn điện tử theo như quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01/7/2022, trường hợp xảy ra các vi phạm về hóa đơn điện tử thì sẽ bị áp dụng xử phạt theo đúng quy định xử phạt tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Cũng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi tại Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đảm bảo thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành./.

Tin: Lại Giang, BBT