Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
03:32 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2020, về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu.

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu được lập trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy trình thi công tượng đài, phù điêu và các biện pháp thi công phổ biến trong ngành mỹ thuật. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu bao gồm: Mức hao phí vật liệu; Mức hao phí lao động; Mức hao phí máy thi công.

Bức phù điêu hình tượng Má Tám Nhung trong di tích lịch sử cấp Quốc gia cùng tên tại phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Kết cấu của định mức kinh tế - kỹ thuật được trình bày theo nhóm, loại công tác xây dựng mỹ thuật và được mã hóa thống nhất bao gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài. Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình phù điêu.

Mỗi loại định mức kinh tế - kỹ thuật được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, mỹ thuật và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng mỹ thuật đó. Các thành phần hao phí trong định mức kinh tế - kỹ thuật được xác định theo nguyên tắc sau:

-Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

- Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

- Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp của công nhân, nghệ nhân (chuyên gia, họa sĩ, nhà điêu khắc) trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật.

- Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

- Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu không sử dụng kinh phí từ Nhà nước có thể vận dụng các Định mức này hoặc theo quy định đặc thù của từng lĩnh vực và quy định của pháp luật có liên quan. Các dự án đầu tư xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu đã được phê duyệt trước ngày Định mức này có hiệu lực và đang thực hiện thì thực hiện theo các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết. 

Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2020./.

Tin, ảnh: Lại Giang, BBT