Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
01:44 | 20/02/2021 Print   E-mail    

 

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 380-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Theo đó, năm 2020 vừa qua, nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, phương pháp chỉ đạo sâu sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên vẫn còn mọt số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền. Năm 2021, thành phố Vũng Tàu tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống ịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt cơ hội, nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới; tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Tỉnh và thành phố Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021)…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng tới chủ trương của Đảng bộ thành phố về “Xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, các phòng, ban, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo”, xây dựng, tổ chức các hoạt động cụ thể, sáng tạo, bám sát nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ 2: Tích cực nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QP-AN, chú trọng các nội dung về phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Đặc biệt căn cứ chủ trương “Xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh” làm trọng điểm, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải xuất phát từ quyết tâm xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn minh, lịch thiệp, xây dựng thành phố Vũng Tàu là đô thị xanh, sạch, đẹp.

Thứ 3: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tạo không khí sôi nổi, hăng hái thi đua trong nhân dân. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân viết, xây dựng các tác phẩm tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, viết bài cho tạp san “Vũng Tàu ngày nay” và Báo điện tử thành phố Vũng Tàu.

Thứ 4: UBND thành phố chỉ đạo các UBND phường, xã, các phòng, ban, đơn vị thành phố mỗi đơn vị nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm những vấn đề và lợi ích hợp pháp của nhân dân như giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đền bù giải phóng mặt bằng; Phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ 5: Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang thành phố triển khai, quán triệt, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn cho tổ chức mình về các hoạt động năm “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Tỉnh và thành phố Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021)…

Thứ 6: Các Đảng ủy phường, xã chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, BCH Quân sự, Công an phường xây dựng ít nhất 01 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như cải cách hành chính, quan tâm những vấn đề và lợi ích hợp pháp của nhân dân như giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đền bù giải phóng mặt bằng…

Thứ 7: Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Thường xuyên rà soát, tổng hợp để nắm bắt việc thực hiện các mô hình trong từng giai đoạn; tham mưu cấp ủy tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện “Năm Dân vận khéo 2021”,

Thứ 8: Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, các phòng, ban, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách nghiêm túc, hiệu quả./.

Tin: Bằng Lăng, BBT