Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
03:43 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Theo đó dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 là 4.121,916 tỷ đồng; trong đó thu nội địa là 3238,990 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 432,927 tỷ đồng; thu kết dư chuyển nguồn 449,999 tỷ đồng.

Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 là 2.338 tỷ đồng; trong đó thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 1.455,074 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 432,927 tỷ đồng; thu kết dư chuyển nguồn 449,999 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 là 2.338 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển là 855,110 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.427,612 tỷ đồng; chi dự phòng là 55,278 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố theo luật định. Giao Thường trực hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT