Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Năm 2021 tổ chức tổng điều tra kinh tế thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp
06:51 | 23/12/2020 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 13466/UBND-VP ngày 02/12/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là nội dung triển khai Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Cuộc Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội... cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tổng điều tra kinh tế để có những số liệu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm của cả nước và địa phương (nguồn ảnh: internet)

Mục đích của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện văn bản của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế, cung cấp thông tin cho điều tra viên trung thực, chính xác, giúp cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 hoàn thành như kế hoạch đề ra./.

Tin: Lại Giang, BBT