An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
An sinh xã hội - Nền tảng cho tăng trưởng toàn diện và bền vững
06:11 | 14/12/2020 Print   E-mail    

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay. Chăm lo phúc lợi cho người dân là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta được thể hiện sinh động trong nhiều lĩnh vực, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo hiểm, việc làm, giảm nghèo... Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm nghèo nhanh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao”.

Năm 2020, nhiều người dân tại thành phố Vũng Tàu được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng đã khẳng định: Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững của cả nước nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng. Những năm qua, thành phố Vũng Tàu đã phấn đấu làm tốt công tác An sinh xã hội trên các lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội công cộng, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hoá, y tế và giáo dục. Cùng với nguồn lực không ngừng tăng lên và những nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng, nhiều hoạt động kinh tế phải tạm dừng để thực hiện phòng chống dịch. UBND thành phố Vũng Tàu đã triển khai quyết liệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Codvid – 19 và vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và chú trọng làm thật tốt công tác an sinh, xã hội. Thành phố đã chủ động trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Hiện nay, Thành phố đã tổng hợp và làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 7.944 hồ sơ với số tiền 8,477 tỷ đồng. UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt và thực hiện chi tiền hỗ trợ cho 7.261 hồ sơ với tiền trên 7,418 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 760 người bán lẻ vé số với tổng số tiền là 684.000.000 đồng; chi hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội 19 về các phường, xã thực hiện chi hỗ trợ cho 5.167 người, với số tiền là 7.633.700.000 đồng… làm tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội và, chi trợ cấp thất nghiệp một lần, hàng tháng và hỗ trợ học nghề; thực hiện Chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng điện sinh hoạt theo Thông tư số 190/2014/BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách năm 2020; Tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ Bưu điện. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Trong năm 2020, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 8.214 lao động, đạt 100,1% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm tăng thêm 3.147 lao động đạt 102%; Số hộ nghèo đến cuối năm 2020 là 188 hộ, chiếm 0,24%. (trong đó, hộ cận nghèo Quốc gia là 35 hộ, hộ nghèo chuẩn Tỉnh là 142 hộ, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh là 11 hộ). Thẩm tra 226 hồ sơ và chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ và đưa 25 đối tượng lang thang và Trung tâm xã hội Tỉnh.

Các tổ chức đoàn thể thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu thì: Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể tại thành phố Vũng Tàu trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từng bước được cải thiện, nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách trên địa bàn, như: Tập trung hỗ trợ cho đối tượng yếu thế có việc làm, thu nhập ổn định; hỗ trợ vay vốn, cây trồng, vật nuôi... cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội từ các phường, xã đến thành phố; hướng dẫn các phường, xã rà soát đối tượng, nhằm chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách.

Có thể thấy rằng, công tác An sinh xã hội với những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần san sẻ những khó khăn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là những việc làm mà các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dân có giàu, nước mới mạnh”./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT