An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Chương trình Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn
04:14 | 18/12/2020 Print   E-mail    

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó chương trình với mục đích: Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành để xây dựng, tổ chức các hoạt động phát triển du lịch nông thôn; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới; Cụ thể  hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Bám sát nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; Chủ động, tích cực, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động phối hợp.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản số 13715/UBND-VP ngày 07/12/2020 về triển khai chương trình phối hợp của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. UBND Tỉnh giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT