Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tiếp tục thực hiện phong trào “Vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2021.
07:34 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BTGTU ngày 11/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2021, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU về tiếp tục thực hiện phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2021.

Minh họa: Tủ sách Chi bộ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; Duy trì và phát huy hiệu quả các tủ sách chi bộ đã đưa vào sử dụng, bổ sung và xây mới các tủ sách chi bộ trên địa bàn thành phố, nhằm lưu giữ những hình ảnh, tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của chi bộ tại địa phương; Qua đó góp phần nâng cao tri thức, năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên.

Nội dung thực hiện: Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố chủ động xây dựng triển khai thực hiện phong trào năm 2021; các Đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm tra, khảo sát các tủ sách đã được xây dựng tại các chi bộ, khu phố, đồng thời tiếp tục vận động đảng viên tích cực tham gia vào phong trào xây dựng tủ sách chi bộ năm 2021 bằng nhiều hình thức phù hợp như: bổ sung thêm các đầu sách vào tủ sách đã được xây dựng, xây dựng thêm các tủ sách mới và mở rộng các đối tượng đọc sách nhằm phát triển văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân; Tuyên truyền vận động đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tích cực đăng ký tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại khu phố nơi cư trú; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tủ sách, quản lý sử dụng hiệu quả tủ sách chi bộ tại cơ quan, đơn vị mình.

Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên tích cực tham gia hường ứng phong trào.

Giao Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố tiếp tục xây dựng các chuyên mục, tăng cường các tin bài về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, ấp, khu phố” năm 2021; Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có việc làm thiết thực, mô hình hay trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT