Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông
06:29 | 04/10/2020 Print   E-mail    

Trong những năm qua, ngành thông tin và truyền thông của tỉnh nhà từng bước được đầu tư phát triển, trong đó hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển rộng khắp, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo cơ sở hạ tầng cung cấp các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet là những dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.Tuy nhiên việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các hành vi trộm cắp cáp, thiết bị, phá hoại thiết bị, mạng lưới, công trình bưu chính viễn thông làm ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới, an ninh thông tin; nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông và internet, để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của người dân. Nhằm đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, áp dụng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và internet đến mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông và internet thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet; xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet như: xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, ...

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử đụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp; cũng như rà soát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tăng cường công tác bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin hoạt động bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp; thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông và internet để tuyên truyền, kích động, xâm phạm đên trật tự an toàn xã hội và phá hoại các công trình bưu chính, viễn thông, internet, truyền hình gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn; Tổ chức xác minh, điều tra, xử lý các loại tội phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, truyền hình cáp.

Đối với các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bưu chính, viễn thông và internet đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, mạng lưới trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình cáp trên địa bàn; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn mình quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương; cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT