Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
08:10 | 14/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 2897/SYT-NV ngày 14/10/2019 của Sở y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xử lý vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 6387/UBND-YT ngày 11/11/2019 gửi Ủy ban MTTQVN thành phố và các Đoàn thể, các phòng, ban thuộc thành phố, UBND các phường, xã về việc tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

(Hình minh họa) 

Theo đó, công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội. UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số - KHHGĐ, thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền về chính sách Dân số - KHHGĐ, coi việc thực hiện chính sách dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở; đưa các chỉ tiêu dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để kịp thời uốn nắn, đề ra các giải pháp phù hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến công tác DS – KHHGĐ và Pháp lệnh dân số đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác DS – KHHGĐ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông để mọi người dân đều được tiếp cận với các chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình: Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân số đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số.

Pháp lệnh Dân số năm 2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2008 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành là Văn bản pháp lý về dân số có hiệu lực cao nhất, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2008 đã nêu cụ thể những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con là:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10 ngàn người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Về việc xử lý vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: Đối với người dân: Việc xử lý vi phạm hành chính dân số và kế hoạch hóa gia đình thực hiện theo hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Đối với Đảng viên thì được xử lý theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Châp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên bị vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Đối với cán bộ, công chức, viên chức thì xử lý theo quy chế của cơ quan, đơn vị phù hợp với pháp luật hiện hành.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2897/SYT-NV ngày 14/10/2019 của Sở y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân; Đề cao tính tiên phong, gương mẫu cũa mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội./.

Tin: Bằng Lăng, BBT