Thông báo Thông báo
Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.
05:44 | 08/11/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” (sau đây gọi là Cuộc thi) và Văn bản số 2243/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp; Đồng thời để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố, ngày 04/11/2020 vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 8864/UBND-TP về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Theo đó, UBND thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quan tâm, phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

Thứ nhất: Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thứ 2: Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các bản tin, Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của thành phố; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp: tp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn) để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

Thứ 3: Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý.

Thứ 4: Giao Phòng Tư pháp thành phố rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh kịp thời mọi thông tin về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp) để nắm bắt thông tin, báo cáo với UBND tỉnh, Sở Tư pháp./.

Tin: Bằng Lăng, BBT