Thông báo Thông báo
Đầu tháng 12/2020 tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các lồng bè lấn chiếm mặt nước trên địa bàn phường Thắng Nhất
02:32 | 19/11/2020 Print   E-mail    

Theo Kế hoạch số 1003/KH-UBND, ngày 15/7/2020 của UBND phường Thắng Nhất về việc cưỡng chế, giải tỏa các bè NTTS nằm ngoài quy hoạch trên địa bàn phường Thắng Nhất và Kế hoạch số 30/KH-BCĐ, ngày 20/8/2020 của Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, các cơ sở lồng, bè nuôi thủy sản và tổ chức cưỡng chế các tổ chức, cá nhân hoạt động đăng đáy, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi vùng sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện công tác cưỡng chế, giải tỏa các bè nuôi thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thí điểm tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu).

Ngày 16/11/2020, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 9096/UBND-PKT để thống nhất thời gian ra quân cưỡng chế, giải tỏa các lồng bè lấn chiếm mặt nước trên địa bàn phường Thắng Nhất từ ngày 01 – 04/12/2020.

Theo đó, UBND Thành phố giao UBND phường Thắng Nhất căn cứ thời gian thực hiện ra quân cưỡng chế, giải tỏa các lồng bè lấn chiếm mặt nước trên địa bàn phường, xây dựng kế hoạch chi tiết lộ trình thực hiện, bao gồm: tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động; ra thông báo; tham mưu họp thống nhất phân công nhiệm vụ các đơn vị, thành phần tham gia; các phương án, dự phòng các tình huống có thể xảy ra; ghi chép biên bản, kiểm đếm vật dụng, vật nuôi…; Trên cơ sở kinh phí đã được thẩm định, xây dựng kinh phí thực hiện theo đúng quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu thẩm định phương án cưỡng chế, tháo dỡ của UBND phường Thắng Nhất, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt; Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, phối hợp UBND phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Giao phòng Kinh tế phối hợp UBND phường Thắng Nhất, phòng Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện; Phối hợp các đơn vị chuyên môn thuộc sở và thành phố tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm vật nuôi hiện có ở các lồng, bè phải cưỡng chế, di dời.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thành lập Hội đồng định giá tài sản đối với vật nuôi (thủy sản nuôi) và phương án xử lý đối với những loài vật nuôi này;  Thực hiện cấp giao kinh phí (đã được UBND tỉnh bổ sung ngân sách) cho UBND phường Thắng Nhất thực hiện nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện công khai tài chính./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT