An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Vũng Tàu nâng cao chất lượng bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh
01:11 | 05/09/2020 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 6855/UBND-QS ngày 01/9/2020 về việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, trong thời gian qua, cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt công tác Giáo dục QP&AN, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng đúng theo phân cấp, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao hiểu biết về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác QP&AN, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban CHQS thành phố Vũng Tàu phổ biến các vấn đề về An Ninh- quốc phòng cho đối tượng 4 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chưa chấp hành nghiêm như quân số tham gia các lớp bồi dưỡng chưa đảm bảo, một số cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp học với tinh thần chưa cao…Để công tác GD&QP trên địa bàn thành phố trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thức, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất: Tổ chức quán triệt và thực hiện đúng Luật giáo dục QP&AN năm 2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục QP&AN.

Thứ 2: Rà soát, nắm chắc cán bộ, đảng viên đã và chưa tham gia vồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh. Cử thành phần tham gia đúng theo danh sách đã đăng ký. Trường hợp nếu không tham gia được thì phải có văn bản của đơn vị gửi về Ban chỉ huy quân sự thành phố (cơ quan thường trực HĐ. GD QP&AN).

Thứ 3: Hội đồng GD QP&AN thường xuyên phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố lấy kết quả đăng ký tham gia và kết quả kiểm tra của cá nhân về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN để xét thành tích khen thưởng hằng năm.

Thứ 4: Ban CHQS thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các lớp do Hội đồng GD QP&AN quân khu, tỉnh, thành phố tổ chức; tổng hợp nắm chắc kết quả các tập thể, cá nhân về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN báo cáo về Thường trực Thành ủy, UBND thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT