An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng
04:36 | 28/08/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 6685/UBND-VP ngày 24/08/2020 gửi các cơ quan, đơn vị, phòng ban, phường xã của thành phố, Ban chỉ huy quân sự của Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND của UBND Tỉnh.

Theo đó, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong bối cảnh hiện nay; trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,các thế lực phản động đã thiết lập hàng nghìn trang Website, blog, tài khoản Facebook, trang Fanpage tổ chức hàng trăm chiến dịch tuyên truyền, phát tán với tần suất và số lượng lớn các tin, bài bình luận, videoclip... có nội dung xấu, độc, thật, giả, trắng đen lẫn lộn, tạo tâm lý tò mò và hiệu ứng đám đông. Qua đó; khuyến khích mọi người thu nhận thông tin, bày tỏ quan điểm cực đoan, làm “nóng” các vấn đề xã hội, từ đó gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan, đơn vị.

Nhìn ra thế giới, các nước đều quan tâm đến an ninh mạng, đều phải quản lý, bảo vệ môi trường của không gian mạng, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, việc tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của toàn dân, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và yêu cầu cấp thiết để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

UBND thành phố Vũng Tàu giao các Phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định nêu trên của UBND tỉnh.

UBND thành phố Vũng Tàu Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định nêu trên của UBND tỉnh theo quy định./.

Tin: Bằng Lăng, BBT