Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
04:38 | 18/12/2020 Print   E-mail    

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản triển khai việc tuyên truyền Chỉ thị số12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp nhân dân; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng… để nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Nội dung trọng tâm của Chỉ thị số12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, các quy định của pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung pháp luật khác về bảo đảm an ninh trật tự. Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, dịch vụ cầm đồ, biến tướng của dịch vụ cầm đồ để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, từ đó tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”./. 

Tin: Thắng Cảnh, BBT