Tin trong nước Tin trong nước
Sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy của CBCCVC vào năm 2023.
06:32 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Theo đó, Đề án thực hiện mục tiêu đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của các bộ, ngành, địa phương; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế, xã hội số.

Với mục tiêu cụ thể của Đề án là đến năm 2021, tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ; đến năm 2022 và các năm tiếp theo sẽ đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng; năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm; từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống. Gắn việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan nhà nước.Các cơ quan nhà nước sẽ từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Về tính bảo mật, an toàn thông tin được đề án đưa ra trên cơ sở cung cấp giải pháp xác thực người dùng ở mức độ cao; mã hóa và ký số với các giao dịch dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy biên chế, giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đặt tại Bộ Nội vụ với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.Thông tin, dữ liệu được chuẩn hóa, chuyển đổi đồng bộ, được đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật tối đa trước khi tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Bộ Nội vụ. Đồng thời, giảm thiểu các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ như: kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch và tài sản, thu nhập, thẩm tra, xác minh... góp phần đổi mới quan trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đề án được thực hiện bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT