Tin trong nước Tin trong nước
Phường, xã loại II có 02 Phó Chủ tịch kể từ ngày 01/7/2020.
06:34 | 30/06/2020 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. NĐ này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

Theo đó kể từ ngày 01/7/2020, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn và đô thị thì xã, phường, thị trấn loại I và loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; còn đối với xã, phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND, so với trước đây quy định xã, phường, thị trấn loại II có không quá 01 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Nghị định này bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 08/2016/NĐ-CP về số lượng thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Quốc hội khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Và Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân./.

Tin: Việt Bách, BBT