Thông báo Thông báo
Vũng Tàu tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả và Ban Tiếp công dân Thành phố từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020
04:02 | 02/04/2020 Print   E-mail    

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1880/UBND-VP gửi Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Vũng Tàu, Công an thành phố Vũng Tàu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu và UBND các phường, xã yêu cầu thông báo cho tổ chức, công dân tạm ngưng giao dịch trực tiếp làm thủ tục hành chính (TTHC), căn cước công dân tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và liên hệ tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020; Bố trí người trực tại Bộ phận một cửa và Ban Tiếp công dân để trả hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, công dân trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3, 4 thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của thành phố Vũng Tàu tại địa chỉ: bariavungtau.vnptigate.vn và làm theo hướng dẫn (trường hợp khó khăn, cần sự hỗ trợ liên hệ số điện thoại: 0254.3515.555);  

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc, Trưởng Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu thường xuyên bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của thành phố Vũng Tàu. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố để được chỉ đạo giải quyết; Trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã thường xuyên cập nhật, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định các thông tin phản ánh của tổ chức, công dân thông qua Đường dây nóng của lãnh đạo Tỉnh và thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn