Thông báo Thông báo
Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chình nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
10:12 | 28/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh bà Rịa Vũng Tàu tại Văn bản số 1271/UBND-VP ngày 21/5/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chình nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 6713/KH-UBND ngày 22/11/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chình nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chình nhà nước, đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND phường, xã trực thuộc thành phố. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Các nội dung thực hiện được tập trung vào:

Thứ nhất là xây dựng, ban hành kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định: Ban hành triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Rà soát chế độ báo cáo theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ chế độ báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước đáp ứng các quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Thứ 2 là triển khai vận hành hệ thống thông tin báo cáo: Vận hành, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh

Thứ 3 là tổ chức kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

Ở mổi nội dung công việc, UBND thành phố cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trực thuộc thành phố chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ; Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức phổ biến và tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP./.

Tin: Bằng Lăng, BBT