Thông báo Thông báo
Tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
08:10 | 18/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 2593-CV/TU ngày 01/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 243-CV/BTG ngày 11/11/2019 gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị về tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Theo đó, mục đích của công tác tuyên truyền là nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần Đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước; phát huy dân chủ đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội năm 2019.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống truyền thanh, phát thanh tại địa phương, cơ sở; Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, hội họp của các đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu ở các khu dân cư, các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động; vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) gồm:

Thứ nhất: Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Thứ 2: Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của địa phương, cộng đồng dân cư nơi tổ chức Ngày hội:

- Khái quát, ngắn gọn về lịch sử hình thành, phát triển của địa phương, cộng đồng dân cư.

- Những tấm gương có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư qua các thời kỳ.

- Truyền thống sinh hoạt, văn hóa tốt đẹp của địa phương, cộng đồng dân cư.

Thứ 3: Tuyên truyền các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư.

- Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thứ 4: Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm. Tùy thuộc tình hình thực tế, Ngày hội tổ chức theo phạm vi, quy mô: Khu dân cư, liên khu dân cư, các khu dân cư trong toàn xã, phường, thị trấn.

Mục đích, ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, hưởng ứng Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận toàn quốc lần thứ IX.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp: Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả./.

Tin: Bằng Lăng, BBT