Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chỉ thị của UBND Thành phố về việc tổ chức thực, hiện quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước và Đầu tư công năm 2021
04:01 | 31/01/2021 Print   E-mail    

Ngày 28/01/2021, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 704/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và Đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Chỉ thị nêu rõ: năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII và là năm với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thành phố. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường xã tiếp tục duy trì tập trung nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của cơ quan đơn vị địa phương, dựa trên cơ sở khoa học và tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, phát huy nội lực đồng thời khuyến khích sáng tạo, cách làm mới, tìm kiếm cơ hội nhằm thực hiện nhanh và hiệu quả cao nhất kế hoạch địa phương, đơn vị.

Chỉ thị đề nghị các đơn vị tập trung một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau: Tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu “kép” về phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chủ động rà soát tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu và quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất xây dựng quy định thực hiện cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Tổ chức triển khai, thực hiện ngay các giải pháp điều hành thu ngân sách được giao phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách đã được HĐND và UBND tỉnh giao năm 2021, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện công khai ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chỉ số công khai, minh bạch, tổ chức rà soát lại tại tại sàn không còn nhu cầu sử dụng; đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định nhằm tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

Về công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, Chỉ thị đề nghị các chủ đầu tư, phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của luật Đầu tư công, luật Xây dựng, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra.

Trong công tác tổ chức thực hiện UBND Thành phố giao cho các đơn vị thuộc UBND phối họp triển khai, đồng thời thường xuyên báo cáo về UBND Thành phố lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT