Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố quy định Quản lý quy hoạch thành phố Vũng Tàu đến năm 2035
04:53 | 08/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-TTg phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. Tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng, ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Quyết định 586/QĐ-TTg.

Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2035 được lập theo các quy định của: Luật Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở nội dung đồ án đã được phê duyệt. Quy định quản lý cùng với hồ sơ bản vẽ, thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 là cơ sở pháp lý để lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành; để các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ và thực hiện.Các nội dung trong Quy định quản lý là các nội dung quy định khung, các nguyên tắc cơ bản căn cứ vào đồ án Quy hoạch chung. Các quy định chi tiết về quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng, các chỉ tiêu về kiến trúc, quy hoạch sẽ được cụ thế hóa trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, Thiết kế đô thị theo quy định pháp luật và đảm bảo phù hợp với các nội dung theo Quy hoạch chung và Quy định quản lý.

Quy định quản lý gồm 03 phần: Phần I - Quy định chung: gồm các quy định hướng dẫn cho việc quản lý và xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo các phân vùng quản lý phát triển, các trục không gian chính, các khu vực đặc thù; các quy định chung về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Phần II - Quy định cụ thể: gồm các chỉ dẫn cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng, v.v… Đồng thời đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng phân vùng cụ thể; Phần III - Tổ chức thực hiện: gồm các hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và quy định khác có liên quan.

Chi tiết từng phần của Quy định vui lòng nhấp vào đây để tải về xem

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT