Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
08:28 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 02 - KH/BCĐ.QCDC ngày 17 tháng 01 năm 2021     của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-PNV về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 202.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 202. 

Nội dung thực hiện:

Thứ nhất: Về công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thì cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thứ 2: Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu triển khai, thực hiện việc rà soát, bổ sung thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành; Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo về cơ cấu, đúng thành phần; Đối với những cơ quan, đơn vị sử dụng dưới 10 cán bộ, công chức, viên chức thì thống nhất không thành lập ban chỉ đạo mà chỉ ban hành văn bản phân công người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo đúng nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với các đoàn thể trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ 3: UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; thống nhất phân công Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo của 02 nội dung (Theo Pháp lệnh 34 và Nghị định 04). Tăng cường vận động Nhân dân tích cực tham gia sinh hoạt tổ địa bàn dân cư, tham gia xây dựng chính quyền, cộng đồng dân cư tự quản. Kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy ước trong cộng đồng dân cư theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Thứ 4: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và trực tiếp phụ trách việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định trong hoạt động của nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như trong giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Thứ 5: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa liên thông” nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tăng cường giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chú trọng kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả phục vụ nhân dân của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở trong các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính hằng năm của đơn vị.

Thứ 6: Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng thời gian quy định. Đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các hành vi vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ 7: Công tác đánh giá, chế độ thông tin báo cáo Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (được ban hành kèm theo Quyết định số 17-QĐ/BCĐ.QCDC ngày 28/3/2018 của BCĐ.QCDC tỉnh), các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị mình và gửi về Tổ công tác số 2 (Phòng Nội vụ) trước ngày 15/10/2021 để Tổ đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/5; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2021 gửi trước ngày 15/10/2021 về Tổ công tác số 2 (Phòng Nội vụ). Số liệu báo cáo 06 tháng từ 15/10/2020 đến 15/5/2021; Báo cáo năm số liệu từ 15/10/2020 đến 15/10/2021./.

Tin: Bằng Lăng, BBT