Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Thực hiện công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vũng Tàu
08:13 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03/2/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 790/UBND-TNMT về việc thực hiện công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, thực hiện Điều 2 của Quyết định về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 48 Luật đất đai năm 2013; Xét báo cáo số 378/TNMT-QHKH ngày 29/01/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo như sau: 

Thứ nhất: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vũng Tàu; Cung cấp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Quyết định phê duyệt và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất) cho các phòng, ban liên quan và UBND 17 phường, xã của thành phố để thực hiện việc công bố công khai; Giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phối hợp và giải quyết các thủ tục đất đai theo đúng quy định hiện hành; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án và tích cực trong thực hiện thủ tục đất đai của các dự án đầu tư; báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn theo đúng kế hoạch được duyệt.

Thứ 2: Giao Văn phòng HĐND – UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vũng Tàu tại trụ sở, trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Vũng Tàu để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn  thành phố biết, thực hiện.

Thứ 3: Giao UBND các phường, xã công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vũng Tàu tại trụ sở UBND các phường, xã theo quy định của luật đất đai.

Thứ 4: Các nhà đầu tư, chủ sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu căn cứ kế họach sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt triển khai thực hiện các thủ tục đất đai của dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT