TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục mần non cấp huyện

Đọc tiếp »

Công bố quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực giáo dục cấp huyện

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực giáo dục tiểu học cấp huyện

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thư viện cấp xã

Đọc tiếp »