Thông báo Thông báo
Sở Du lịch phát động thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày Du lịch Việt Nam
01:35 | 21/02/2020 Print   E-mail    

Nhằm kêu gọi và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020), Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch số 161/KH-SDL ngày 20/02/2020 phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Theo đó nội dung thực hiện là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra sức thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020). Phấn đấu thực tốt các phong trào như hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh, thực hiện các Đề án, kế hoạch của tỉnh, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lich; Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu hội nhập và phát triển” và Chương trình kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia; đồng thời vận động từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các Phong trào thi đua do Tỉnh phát động: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao nãng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng theo hướng sát thực tiễn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Thời gian tổ chức phát động phong trào thi đua: Từ nay đến hết tháng 6/2020., tổng kết đợt thi đua vào dịp Sở Du lịch tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2020 tại Sở Du lịch. Hình thức, số lượng khen thưởng:Khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh: 03 tập thể, 06 cá nhân và khen thưởng của Sở Du lịch: 05 tập thể và 10 cá nhân./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT