Chuyên đề Chuyên đề
Thành ủy Vũng Tàu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
05:36 | 27/10/2016 Print   E-mail    

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị mà trước hết của người đứng đầu nhằm qua đó nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ngị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Thành phố lần thứ VI.

(ảnh: Internet)

Kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiên: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII cảu đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đội phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện kế hoạch, BTV Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch của BTV thành Ủy tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình triển khai thực hiên, có vướng mắc, khó khăn cần kịp thời phản ánh về BTV Thành ủy; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để BTV Thành ủy tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy./.

Tin: Phương Anh, BBT