Thông báo Thông báo
Ngày 14/12 tổ chức cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm mặt nước Nuôi trồng thủy sản tại phường Thắng Nhất
08:42 | 12/12/2020 Print   E-mail    

Triển khai các Kế hoạch số 37/KH-BCĐ, ngày 30/7/2019 của Ban chỉ đạo sắp xếp và cưỡng chế, giải tỏa bè NTTS theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND (nay là BCĐ giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè tỉnh) về kế hoạch triển khai công tác di dời, sắp xếp các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch số 13/KH-SNN, của Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2, năm 2020).

Theo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cưỡng chế các bè nuôi trồng thủy sản trái phép ngoài khu vực quy hoạch, UBND Thành phố đã tổ chức thông báo thời gian di dời, ra quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả  đối với từng bè nuôi, chuẩn bị hồ sơ pháp lý để tổ chức ra quân cưỡng chế các bè lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đồng thời do đặc thù hoạt động cưỡng chế dưới nước và  đảm bảo hiệu quả, cũng như rút kinh nghiệm cho các địa phương khác triển khai thực hiện, được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè tỉnh, UBND thành phố thống nhất chọn tổ chức ra quân, cưỡng chế giải tỏa lồng bè của các hộ dân lấn chiếm mặt nước để NTTS tại phường Thắng Nhất từ 14/12 đến ngày 16/12/2020. 

Theo đó, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, và hoàn tất nhiệm vụ của Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, các cơ sở lồng, bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức cưỡng chế các tổ chức, cá nhân hoạt động đăng đáy, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi vùng sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là BCĐ giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè), UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các thành viên BCĐ giải tỏa đăng đáy và cưỡng chế lồng bè tỉnh: tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ phân công của Ban chỉ đạo, Kế hoạch của UBND thành phố Vũng Tàu và Kế hoạch số 1003/KH-UBND, ngày 15/7/2020 của UBND phường Thắng Nhất, tham gia đầy đủ các buổi tổ chức cưỡng chế theo thời gian nêu trên; Đề nghị Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng Hải, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ: hỗ trợ phương tiện ca nô, tàu theo nội dung UBND thành phố Vũng Tàu đã đề nghị./.

Tin, Hiếu Nguyễn, BBT