Thông báo Thông báo
Thành phố Vũng Tàu có 7 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
03:19 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện khoản 3, Điều 10 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015. UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 747/UBND-NV ngày 02/02/2021 đề nghị Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu là 7 đơn vị, để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó mỗi đơn vị bầu cử được bầu 05 đại biểu; bình quân mỗi đơn vị bầu cử có số dân dao động từ 47.652 người đến 55.213 người.

Danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu như sau:

Đơn vị bầu cử số 1, bầu 5 đại biểu gồm 3 phường: Phường 1, Phường 3 và phường 7.

Đơn vị bầu cử số 2, bầu 5 đại biểu gồm 3 phường: Phường 2, Phường 8 và phường Thắng Tam.

Đơn vị bầu cử số 3, bầu 5 đại biểu gồm 3 phường: Phường 4, Phường 5 và phường Thắng nhì.

Đơn vị bầu cử số 4, bầu 5 đại biểu gồm 2 phường: Phường 9 và phường Thắng Nhất.

Đơn vị bầu cử số 5, bầu 5 đại biểu gồm 2 phường: Phường 10 và Phường Nguyễn An Ninh.

Đơn vị bầu cử số 6, bầu 5 đại biểu gồm 2 phường: Phường 11 và phường Rạch Dừa.

Đơn vị bầu cử số 7, bầu 5 đại biểu gồm: Phường 12 và xã Long Sơn./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT