Thông báo Thông báo
danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
05:49 | 09/02/2021 Print   E-mail    

Ngày 03/02/2021, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 đối với 201 thí sinh, cụ thể như sau:

STT

Cấp học/vị trí tuyển dụng

Nhu cầu

Số lượng Phiếu đăng ký

Ghi chú

Đăng ký

Đủ điều kiện

Không đủ điều kiện

1

Mầm non

34

43

43

0

 Phụ lục I

 

Giáo viên

34

43

43

0

 

 

Nhân viên

0

0

0

0

 

2

Tiểu học

67

42

42

0

 

 

Giáo viên

65

39

39

0

 Phụ lục II

 

Nhân viên

2

3

3

0

 Phụ lục IV

3

THCS

53

116

116

0

 

 

Giáo viên

40

111

111

0

 Phụ lục III

 

Nhân viên

13

5

5

0

 Phụ lục IV

 

Tổng cộng

154

201

201

0