Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Xây dựng và phát triển nền văn hóa xứng tầm đô thị loại I
05:50 | 11/08/2013 Print   E-mail    

            
 
            Thành phố Vũng Tàu là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh BR-VT, là thành phố ven biển, cửa ngõ hướng ra biển Đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thành phố hiện có 17 đơn vị hành chính, trong đó gồm có 16 phường và 01 xã đảo Long Sơn; với 122 khu phố, thôn; 1563 tổ dân cư, dân số 400.077 người; tổng diện tích tự nhiên 149,6 km2, chiếm 7,31% diện tích toàn tỉnh.
 
            Tháng 9/2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 là “Trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ công cộng và đầu mối giao lưu quan trọng của vùng Đông nam bộ, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là trung tâm dịch vụ, dịch vụ hàng hải, phát triển cảng và khai thác dịch vụ dầu khí của cả nước; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển”. Xác định được vai trò, động lực trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng và cả nước, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn của thời kỳ đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế với những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã tập trung sức lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố thế trận quốc phòng-an ninh ngày càng vững chắc.
 
Hoạt động tưởng nhớ vua hùng đã có công dựng nước giữ nước
nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 năm Quý Tỵ)
 
            Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố luôn quán triệt và xác định tầm quan trọng “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”, thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai bằng nhiều biện pháp nhằm đưa các nghị quyết của trung ương vào cuộc sống như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12-1-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 15 năm qua, thành phố đã có nhiều biện pháp, cách làm có hiệu quả, tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, từng bước đưa TP. Vũng Tàu xứng tầm là đô thị loại I thuộc tỉnh.
 
            Ông Bùi Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: để đưa nghị quyết TW 5 (khóa III) vào cuộc sống, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm, coi việc phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa là nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của thành phố. Thành phố chú trọng xây dựng môi trường văn hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tác động tích cực đến cuộc sống nhân dân, tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaở khu dân cư”. Các phường, xã đều xây dựng Quy ước khu dân cư với những nội dung thiết thực, nâng cao tính tự giác, tự quản của cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.
 
Đến nay, toàn thành phố có 100% các phường, xã xây dựng quy ước dân cư với những nội dung thiết thực, nâng cao tính tự giác, tự quản của cộng đồng; 101/115 khu phố đạt danh hiệu văn hoá (đạt 87,8%); 98,6% số gia đình được công nhận gia đình văn hoá; có 06 phường đạt danh hiệu phường văn hóa (phường 1, 4, 7, 8, 9, Rạch Dừa), 02 phường đang đề nghị UBND tỉnh phúc tra thẩm định công nhận (phường 2 và Thắng Tam); thành lập và phát triển 10 câu lạc bộ thơ sinh hoạt thường xuyên và nhiều đội văn nghệ quần chúng. Tập san “Vũng Tàu ngày nay” –tiếng nói chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thường xuyên được đầu tư, nâng cao về nội dung và hình thức; Hàng năm thành phố tổ chức những lễ hội lớn như: Lễ hội Nghinh ông tại Đình thần Thắng Tam; lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại thờ Đền Hùng Vương Mẫu Cửu, Hội hoa xuân…Công tác giáo dục luôn được các cấp, các ngành quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ngành giáo dục thành phố liên tục khẳng định vị trí đứng đầu trong hệ thống giáo dục toàn tỉnh. Hiện thành phố có 73 trường (gồm Mầm non, Tiểu học, THCS) với tổng số 59.590 học sinh, 3.589 cán bộ quản lý và giáo viên, thành phố có nhiều trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, 17/17 phường, xã đạt chuẩn phổ cập THCS. Từ năm 2008 đến nay, thành phố triển khai lắp đặt 321 cụm loa truyền thanh không dây đến các khu dân cư của 17/17 phường, xã, góp phần thông tin kịp thời mọi mặt hoạt động của thành phố và tình hình của địa phương. Các lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, công tác tôn giáo, hợp tác quốc tế về văn hóa đều đạt được những kết quả to lớn.
 
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi là sân chơi nghệ thuật văn hóa, ý nghĩa,
thiết thực dành cho người cao tuổi
  
Với những thành tựu to lớn trong lĩnh vực văn hóa cùng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, Ngày 23/4/2013, thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 612/QĐ-TTg công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc Chính phủ ban hành quyết định công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi nó đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế - xã hội thành phố, xét cả góc độ thực tế, cả góc độ pháp lý; là sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt hơn 20 năm qua. Sự ghi nhận đó cũng chính là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với Đảng bộ, quân và dân thành phố, là động lực thúc đẩy cán bộ và nhân thành phố tiếp tục vươn lên giành nhiều thành quả lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
 
Ông Bùi Thanh Nghĩa cho biết: trong năm tới và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, gắn kết việc triển khai Nghị quyết với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung xây dựng con người mới với 5 đức tính đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII). Xây dựng con người mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; trọng tâm là xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá;  xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn minh đô thị và nơi công cộng. Bảo tồn và phát huy các truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc. Tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá, gắn với phát triển du lịch, giao lưu hợp tác quốc tế về văn hoá. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Coi trọng giáo dục toàn diện; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh…. để xây dựng và phát triển nền văn hóaxứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Bài, ảnh: Dung Đoàn
BBT.