Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Vũng Tàu khóa V
09:02 | 21/12/2012 Print   E-mail    

         Sáng ngày 20/12/2012, HĐND TP. Vũng Tàu đã khai mạc kỳ họp thứ sáu khóa V. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc  phòng – an ninh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2012 và dự kiến dự toán thu – chi ngân sách năm 2013.

                         Toàn cảnh Kỳ họp 6 HĐND TP Khóa V  (Ảnh: Hồng Mao)

        Đồng thời xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND thành phố bao gồm: Tờ trình về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách thành phố năm 2013; Tờ trình phê duyệt quyết toán ngân sách nhà Nước năm 2011; Tờ trình về việc phân bổ dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên 6 tháng cuối năm 2012; Tờ trình về qui hoạch tổng thể phát triển kinh - tế xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. HĐND cũng xem xét tờ trình về qui hoạch phát triển Giáo dục – Đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

           Cũng tại kỳ họp này, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội , quốc phòng – an ninh năm 2012; Ban pháp chế báo cáo việc thực thi pháp luật của các ngành tư pháp; UBND thành phố báo cáo giải trình ý kiến cử tri; UBMT.TQ thông báo về hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

          Theo báo cáo của HĐND thành phố, năm 2012 Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và Đại biểu HĐND, đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn theo luật định. Đề ra được các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, các hoạt động kiểm tra giám sát được thực hiện theo kế hoạch, các nội dung giám sát mở rộng trên nhiều lĩnh vực, kịp thời phát hiện và kiến nghị UBND thành phố, các ngành, các địa phương có biện pháp tích cực, khả thi để thực hiện có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của HĐND thành phố. Góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, và thực thi pháp luật trên địa bàn.

                Dự kiến thời gian làm việc của kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Vũng Tàu diễn ra từ ngày 20/12 đến 21/12/2012

 Tin bài & Ảnh: Mã Hồng TTVH