Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NQ TW 4
08:31 | 25/10/2012 Print   E-mail    

             Ngày 20/6/2012 tại Hội Trường Tỉnh Ủy, Thành Ủy vũng Tàu đã tổ chức quán triệt Nghị Quyết hội nghị Trung Ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

           Phát biểu khai mạc hội nghị đ/c Lê xuân Tươi, Bí Thư Thành Ủy Vũng tàu đã nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện đó là: việc phổ biến, quán triệt hội nghị Trung Ương 4 (khóa XI) phải thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và mọi tầng lớp nhân dân, đưa những nội dung cơ bản của hội nghị Trung Ương 4 (TW)  là việc làm thường xuyên, liên tục trong đội ngũ Cán Bộ – Đảng viên ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của Thành Phố. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, Đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, ra sức phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; mỗi tổ chức cơ sở đảng phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm, kết hợp với sự giám sát của nhân dân, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng. Đồng thời, việc triển khai nghị quyết hội  nghị Trung Ương 4 phải bám sát và tuân thủ một cách nghiêm túc, đầy đủ nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung Ương và Tỉnh ủy, triển khai phương pháp, hình thức tổ chức phải trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình của đảng, trên tinh thần đoàn kết xây dựng. Mục tiêu đặt ra phải làm cho được là:

-         Ngăn chặn cho được tình hình suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý

-         Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đảng ở tất cả các cấp, nhất là cấp Trung Ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

-         Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị

           Hội nghị được nghe Tiến sĩ Võ Thành Khối, Giám đốc học viện chính trị - hành chính quốc gia khu vực II, báo cáo thuyết trình về nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XI. Hội nghị cũng đã được Ủy ban kiểm tra thành ủy hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghi quyết Trung Ương 4; hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt nghi quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XI của Ban tuyên giáo thành ủy; Ban tổ chức Thành ủy triển khai công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong việc thực hiện nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI và Ban dân vận thành ủy triển khai hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XI trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của thành phố. Hội nghị cũng đã được nghiên cứu bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung Ương 4 khóa XI của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

          Việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung Ương 4 khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị lớn, rộng khắp do đó phải đạt được mục tiêu là: tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, cũng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; thực hiện mục tiêu CNH-HĐH đất nước; Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.

 

 

                                                             Mã Hồng Mao-TTVHTT