Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020
06:17 | 21/01/2021 Print   E-mail    

Vừa qua, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn số  72/SKHĐT ngày 11/01/2021 gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020.

Theo đó, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Kể từ ngày 01/01/2021, hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư 2020; cụ thể như sau:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư 2020; Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2020.

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020.

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh được quy định tại các Điều 34, 35 và 36 Luật Đầu tư 2020.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung liên quan tại văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải nội dung văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chuyển nội dung văn bản này đến Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT