Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05:14 | 28/01/2021 Print   E-mail    

UBND tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy định nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó Quy chế này áp dụng giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Y tế, các cơ sở y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trẻ em được áp dụng trong Quy chế này bao gồm: Trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa.

Đối với hình thức phối hợp  thì đối với việc giải quyết các hồ sơ cụ thể cần có sự phối hợp thì cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin cho nhau bằng văn bản;  Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, cơ quan chủ trì tổ chức họp liên ngành;  Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương;  Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác rà soát và đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi của  Ủy ban nhân dân cấp xã và các Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em  không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh hàng năm; tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết;  Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp trong giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài với các nội dung như Phối hợp trong việc lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi; Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài; Phối hợp trong việc lấy ý kiến cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đối với trẻ em bị bỏ rơi; Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài; Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh làm con nuôi người nước ngoài; Phối hợp trong việc quản lý, sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài và bảo đảm kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài …./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT