Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và Công an viên thường trực ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
02:59 | 28/12/2020 Print   E-mail    

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13  tháng  12 năm 2020 Quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Chín thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo đó, quy định hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng là Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 1.800.000 đồng/người/tháng;  Hỗ trợ đối với Công an viên thường trực ở xã (không phải công an chính quy) 3.400.000 đồng/người/tháng; Hỗ trợ đối với Công an viên phụ trách thôn, ấp 1.950.000 đồng/người/tháng; Hỗ trợ đối với Thôn, ấp, khu đội trưởng 1.950.000 đồng/người/tháng;  Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với thôn, ấp, khu phố gồm  Thôn, ấp, khu phố có quy mô dưới 500 hộ: 20 triệu đồng/thôn, ấp, khu phố/năm; Thôn, ấp, khu phố có quy mô từ 500 đến 1.000 hộ: 25 triệu đồng/thôn, ấp, khu phố/năm; Thôn, ấp, khu phố có quy mô trên 1.000 hộ: 30 triệu đồng/thôn, ấp, khu phố/năm.

Còn đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi nghỉ việc được hỗ trợ 2.550.000 đồng cho mỗi năm công tác./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT