Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Quy định về hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động mới theo NQ 154/NQ-CP
05:00 | 31/12/2020 Print   E-mail    

Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến chính sách sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh lưu ý một số nội dung: Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng. Quy trình, thủ tục thực hiện theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định 840/QĐ-BLĐTBXH và văn bản số 4305/UBND-VP ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh.

Quy định  đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động,  sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 2 mục II Nghị quyết 42/NQ-CP “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với Quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Thủ tục hồ sơ thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg. Theo đó, người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Các biểu Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13, Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được bãi bỏ và thay thế bởi Mẫu số 11a, Mẫu số 11b ban hành kèm Quyết định 32/2020/QĐ-TTg.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021. Việc thực hiện cho người sử dụng lao động vay được ngân hàng chi trả trực tiếp cho người lao động (không chuyển tiền cho người sử dụng lao động).

Mức hỗ trợ được thực hiện theo mức quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ./.

Tin: Việt Bách, BBT