Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Nghị quyết tiếp tục tháo gỡ khó khăn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do covid
05:53 | 23/07/2020 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó qua hơn 9 tháng triển khai, việc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả bước đầu tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định mới làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng, nhất là một số công trình xây dựng chuyên ngành. Để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, không trái với các nguyên tắc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Chính phủ quyết nghị: các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31/12/2020; Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trước 30/9/2020.

Bên cạnh đó, đối với việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực.

Nghị quyết là nhằm tháo gỡ những khó khăn cướng mắc để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ, chậm thực hiện một số dự án, công trình xây dựng, nhất là một số công trình xây dựng chuyên ngành

Ngoài ra, đối với việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tại các địa phương chưa có hướng dẫn, công bố, người quyết định đầu tư được tham khảo, vận dụng, áp dụng hướng dẫn về đơn giá nhân công và thiết bị thi công hiện có trên địa bàn nơi xây dựng công trình trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực để xác định và quản lý chi phí đầu tư.

Còn về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát thì trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư có thể ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án.

Đối với các nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT