Thông tin định hướng phát triển Thông tin định hướng phát triển
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
03:05 | 24/09/2014 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu phát triển kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, đào tạo và y tế,. Phấn đấu vốn đầu tư tăng 28% năm, doanh thu các ngành dịch vụ tăng 32%/năm. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch, các sẩn phẩm du lịch, doanh thu du lịch tăng 33%/năm.

Phát triên dịch vụ thương mại theo hướng hiện đại hóa hệ thống bán lẻ, đầu tư xây dựng hệ thống các cơ sở hạ tầng thương mại tại các đô thị mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sức mua ngày càng tăng của nhân dân. Doanh thu thương mại tăng bình quân 33%/năm.

Dịch vụ đào tạo phải từng bước phát triển, đào tạo nghề chất lượng cao, tập trung đào tạo công nhân lành nghề trên một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Cần chú ý đào tạo lao động có nghiệp vụ kỹ thuật cao cho dịch vụ du lịch và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp dầu khí

2. Định hướng phát triển một số ngành dịch vụ chủ yếu như: Dịch vụ Du lịch, dịch vụ phân phố, dịch vụ vận tải, dịch vụ hầu cần thủy sản, định hướng phát triển dịch vụ đào tạo, dịch vụ dầu khí, , phát triển dịch vụ Bưu chính viễn thông, Định hướng phát triển dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, định hướng phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng

3. Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ chủ yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

3.1. Bố trí quy hoạch theo không gian lãnh thổ.

3.2. Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ theo khu vực hành chính

4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch và các nội dung khác xem chi tiết tại đây