Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2
 
Địa chỉ: Số 103 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3511.935
Fax: 0254.3512.369
Email: bqldadtxd2@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Trần Quốc ThịnhGiám đốc
2Ông Nguyễn Tiến KhoaPhó Giám đốc