Thông báo Thông báo
Thông báo số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
05:46 | 30/12/2020 Print   E-mail    

 

Thực hiện Thông báo số 9895/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc xét tuyển viên chức viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2020-2021.

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh được biết, tham khảo và chủ động lựa chọn vị trí dự tuyển, Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu ban hành thông báo thời gian đăng thông tin về số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển, đăng 03 lần, cụ thể như sau:

1. Đăng thông tin lần 1: ngày 08/01/2021;

2. Đăng thông tin lần 2: ngày 15/01/2021;

3. Đăng thông tin lần 3: ngày 19/01/2021.

Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thông báo đến các thí sinh để chủ động theo dõi, thực hiện; các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, giám sát theo quy định./.